Logo Janowiec GOPS

Projekt "Powiat Puławski przyjazny seniorom"

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż Lubelski Ośrodek Samopomocy  w partnerstwie z  Gminą Janowiec oraz Puławskim Uniwersytetem III Wieku rozpoczął realizację projektu „Powiat Puławski Przyjazny Seniorom”.  Do udziału w projekcie  serdecznie zapraszamy osoby 60 +, wykluczone społecznie lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ( w tym osoby z niepełnosprawnościami) , mieszkające  na terenie  gminy wiejskiej Puławy, Janowiec  lub Ułęż do  Klubu Seniora powstałego  w ramach projektu „Powiat Puławski Przyjazny Seniorom”.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego w Biurze Projektu w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14, telefonicznego pod numerem telefonu 507 153 390 lub (81) 525 28 43  oraz mailowego  maciej.krasucki@los.lublin.pl.

O projekcie

Zwiększenie szans na integrację społeczną 200 osób  (120 k + 80 m) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym  osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w rozumieniu kodeksu z terenu gmin wiejskich: Puławy, Janowiec, Ułęż z województwa lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC), poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia w ramach Klubu Seniora do 31.08.2023r.  Cel projektu wpisuje się w cel RPO WL „ Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych  użyteczności publicznej , w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie” oraz odpowiada na problem wskazany w RPO WL 2014-2020- „priorytetowym staje się zapewnienie dostępu do usług ochrony zdrowia oraz usług społecznych jak np. miejsc opieki nad osobami starszymi”, ponieważ zakłada realizację działań m. in. W zakresie edukacyjnym, prozdrowotnym, społecznym wśród 200 osób starszych/niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym  z terenu Gminy Puławy, Janowiec, Ułęż.

Wartość projektu: 3 882 191,85 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 105 753,48 PLN

Dla Kogo

Grupa docelową w projekcie jest 200 osób (120 kobiet + 80 mężczyzn)  wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym głównie osoby starsze (powyżej 60  roku życia) osoby z niepełnosprawnościami  (z tym zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  zamieszkujących gminy  wiejskie: Puławy, Janowiec, Ułęż.

Formy wsparcia

Oferujemy   bezpłatny, kompleksowy program wsparcia , w tym m.in.:

- warsztaty motywacyjno-integracyjne  - zajęcia wyjazdowe w wymiarze  2 wyjazdy x 3 dni/grupę x 7 grup x 20 osób razem 840 osobodni. Wybór tematyki  uzależniony od potrzeb Uczestników projektu  np.: komunikacja/trening interpersonalny, trening kompetencji i umiejętności  interpersonalnych współpraca w grupie, efektywne rozwiązywanie konfliktów , trening motywacyjny, negocjacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zarządzanie własnymi zasobami itp.;

-program prozdrowotny w ramach tego zadania będą realizowane zajęcia grupowe  16h/m-c x 4 gr x 20 osób x 21 m-cy oraz indywidualne  20 godz. x 60osób. W zależności od preferencji Uczestników mogą to być: areobic, fitness, masaż, ćwiczenia izometryczne, terapia światłem, trening relaksacyjny, ćwiczenia ogólnokondycyjne, gimnastyka usprawniająca z przyrządami,  biofeedback, arteterapia, zajęcia sportowo rekreacyjne (nordick walking, pływanie, tai-chi- trening samodoskonalenia poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem;

-program edukacyjny –w ramach tego zadania realizowane będą:

a)zajęcia grupowe 16h/m-c x 5 grup x 15 osób x 21 m-cy, których tematyka będzie zależeć od potrzeb Uczestników. Mogą to być: e-senior ( obsługa komputera, wyszukiwanie informacji w internecie),  trening pamięci (techniki zapamiętywania, metody ćwiczenia pamięci), warsztaty prawne (metody i  oszustwa z uwzględnieniem najczęściej występujących w odniesieniu do seniorów), kurs językowy ( angielski/niemiecki/włoski);

b) wykłady/prezentacje/pogadanki;

c) konkursy z gier  logicznych- szachy, scrabble, brydż.

- program terapii zajęciowej – zajęcia grupowe  24h/m-c x5 gr x 20osób x 21 m-cy o tematyce:

a) warsztaty fotograficzne (obsługa aparatu, obiektywu)

b) warsztaty kulinarne

c) warsztaty rękodzieła (decupage, scrapbooking);

d) warsztaty teatralne/kabaretowe (techniki aktorskie, odgrywanie ról).

- program aktywizacji obywatelskiej w ramach tego zadania będą realizowane:

a) warsztaty : dziennikarstwo obywatelskie 2 gr x 15osób x 120 godz. tematyka : prawo prasowe, prawa i obowiązki dziennikarza, praca z dyktafonem;  animacja lokalna 2 gr x 15 osób x 120 h tematyka: kampanie społeczne, zajmowanie stanowisk, przygotowywanie postulatów, wystąpieni9a publiczne i autoprezentacja, moderowanie w debatach;  odpowiedzialność społeczna  2 gr x 15 osób x 120 godz. tematyka: budowanie więzi i dobrych relacji ze społeczeństwem, działanie zespołowe, współdziałanie z NGO , włączanie się w inicjatywy lokalne.

b)wykłady/prezentacje/pogadanki na tematy naukowe /obywatelskie w zależności od zainteresowań Uczestników;

c) kawiarenki obywatelskie 21 kawiarenek x 4 godz. x 20 osób- będą to debaty publiczne  w formie tematycznych kawiarenek  z udziałem łącznie 200 uczestników ( 20 uczestników na kawiarenkę) moderowane przez animatora lokalnego  będą miały na celu wypracowanie tematów projektów społecznych dotyczących inicjatyw lokalnych, okazja do konsultacji władz gminy z seniorami dotyczących planowania wydatków  z corocznej rezerwy celowej, utworzenie Senioralnej Rady Gminy Puławy.

- poradnictwo, usługi asystenckie  i wypożyczalnia sprzętu – w ramach tego zadania będą realizowane:

a) poradnictwo prawne 100 osób x 4 godz. o tematyce: formy przekazywania własności, problematyka zadłużeń,  sprawy mieszkaniowe oraz prawo konsumenckie;

b) poradnictwo psychologiczne 80 os x 6 h o tematyce: radzenie sobie z problemami życiowymi/stresem, motywacja do aktywności ;

c) usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – pierwszeństwo w dostępie do usług asystenckich będą miały osoby, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego , o którym mowa w ust. Z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

d) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla Uczestników Projektu potrzebujących takiego wsparcia. Wypożyczalnia będzie się znajdować na terenie Klubu Seniora.

Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, w okresie IX.2021-VIII.2023. W ramach rekrutacji zostanie przeprowadzony etap informacyjno-rekrutacyjny projektu.

Weryfikacją dokumentów rekrutacyjnych zajmie się Komisja Rekrutacyjna (Specjalista ds. Rekrutacji, Koordynator). Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy zawierający informacje niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji i monitoringu wskaźników kluczowych, regulamin-zawierający wszystkie informacje o procesie rekrutacji). Rekrutacja będzie się odbywać drogą papierową lub elektroniczną.

Kryteria Rekrutacji:

1)Obligatoryjne:

a) przynależność do grupy docelowej– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałe ( w rozumieniu KC) teren Gminy Puławy, Gminy Janowiec, Gminy Ułęż .

b) chęć udziału w projekcie wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych podpisanych przez uczestnika lub opiekuna prawnego.

Kontakt

Lubelski Ośrodek Samopomocy

ul. Grodzka 14

20-112 Lublin

tel.: 507 153 390, 81 525 28 43

e-mail: maciej.krasucki@los.lublin.pl

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.