Logo Janowiec GOPS

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATKI MIESZKANIOWE

Zgodnie z art. 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku, dodatek mieszkaniowy przysługuje:
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje
im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność  i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób tzn. że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej
o więcej niż 30 %:
• 35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
• 40 m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
• 45 m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
• 55 m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
• 65 m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
albo o 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %:
• 35 m2 + 50 % = 52,50 m2 dla 1 osoby
• 40 m2 + 50 % = 60,00 m2 dla 2 osób
• 45 m2 + 50 % = 67,50 m2 dla 3 osób
• 55 m2 + 50 % = 82,50 m2 dla 4 osób
• 65 m2 + 50 % = 97,50 m2 dla 5 osób

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (dochód brutto) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

DODATKI ENERGETYCZNE

Od 1 stycznia 2014 r. tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Zgodnie z ustawą  Prawo energetyczne, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej  przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość dodatku energetycznego na kolejnych 12 miesięcy, jest ustalana każdego roku przez Ministra właściwego do spraw energii i ogłaszana w terminie do 30 kwietnia danego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.