Logo Janowiec GOPS

Świadczenia Rodzinne i świadczenia opiekuńcze

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Świadczeniami rodzinnymi są:
 

•  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

•  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

• dodatek z tytułu  samotnego wychowywania dziecka,

• dodatek z tytułu  wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

• dodatek z tytułu  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:
 

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia: 

 

        - 18 roku życia lub

 

        - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

 

        - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
 

• osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

 


Nie przysługuje w przypadku, jeżeli:
 

• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim, 

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
   albo w rodzinie zastępczej, 

• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko  

• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 
   na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 

 a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

 b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 
        i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka)
 

• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ”becikowe” przysługuje  ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku; 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) osobie, która ukończyła 75 lat. 

4) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 

Nie przysługuje:
 

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

- osobie, jeżeli  członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków 
   związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów 
   zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej,

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Według art. Art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych

 

1. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 (tj. 764 zł). Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny: 

1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: 

a) osoby wymagającej opieki, 

b) rodziców osoby wymagającej opieki, 

c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, 

d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, 

e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz; 

2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: 

a) osoby wymagającej opieki, 

b) małżonka osoby wymagającej opieki, 

c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, 

d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.45)), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki. 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, 

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  przysługuje:

 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa wyżej.

Nie przysługuje jeżeli:
 

1) osoba sprawująca opiekę: 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

2) osoba wymagająca opieki: 

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kto może ubiegać się o świadczenia rodzinne?
 

Świadczenia rodzinne przysługują:
 

• obywatelom polskim,

• cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Kryteria dochodowe:
 

O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. 

Zasiłek rodziny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,- zł
 

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,- zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się niezależnie od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. 
 

Wysokość świadczeń rodzinnych

 

Wysokość zasiłku rodzinnego  wynosi miesięcznie

• 95,- zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

• 124,- zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

• 135,- zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 

• dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000,- zł jednorazowo,

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,- zł miesięcznie,

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,- zł miesięcznie, nie więcej niż 386,- zł miesięcznie na wszystkie dzieci.  W przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,- zł. na dziecko, nie więcej jednak niż  o 160,- zł. na  wszystkie dzieci,

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,- zł miesięcznie na trzecie i na każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

90,- zł  miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

110,- zł  miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,- zł jednorazowo, dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające również roczne przygotowanie przedszkole,

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 113,- zł miesięcznie, gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności), 69,- zł  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej). Dodatek przysługuje przez okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

„Becikowe” - 1000,- zł  jednorazowo,

Zasiłek pielęgnacyjny -  184,42- zł miesięcznie,

Świadczenie pielęgnacyjne -  1583,- zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie - 1000,- zł miesięcznie.

 

Wymagane dokumenty:
 

• wniosek, który powinien zawierać dane dotyczące:

 

        - osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, 

 

        - dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, 

 

• kserokopia dowodu osobistego lub kserokopii innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

 

• skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka /dzieci/,

• zaświadczenie od lekarza o tym, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży – na obowiązującym druku (dot. osób ubiegających się o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka),

• kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,

• kserokopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne powyżej 16 roku życia,

• zaświadczenie, że dziecko uczy się w szkole, 

• zaświadczenie, że dziecko uczy się w szkole wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

• zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 

        - zaświadczenie lub oświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych na zasadach ogólnych przez każdego członka rodziny.  

 

        - oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

 

        - zaświadczenie lub oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,

 

        - zaświadczenie właściwego organu gminy lub kserokopii nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

 

        - kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (przekazane za rentę)  albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 

        - kserokopia przekazów lub kserokopii przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 

        - kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopii odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,  w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów  w przypadku wyegzekwowania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

 

        - zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego  w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 

        - dokument określający datę utraty dochodu  oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT 11 oraz inne),

 

        - dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny (zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę) - w przypadku uzyskania nowego dochodu,

 

• informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

• kserokopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,

• kserokopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, kserokopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, kserokopia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

• kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

• aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

• kserokopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

• kserokopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 

Osoby ubiegające się o przyznanie poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego do wniosku o zasiłek muszą dołączyć dodatkowe dokumenty (odpowiednio do sytuacji rodziny):

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
 

• zaświadczenie pracodawcy o przebywaniu osoby na urlopie wychowawczym oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

 

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.