Logo Janowiec GOPS

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2015

 

Uchwałą Nr XVII/104/2012 Rady Gminy Janowiec z dnia 28 czerwca 2012r przyjęty został „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2015”

 

Podstawą działań ujętych w programie jest:

 

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku,

 

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,

 

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku,

 

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku,

 

Program nawiązuje do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Janowiec.

 

Cel główny programu:

Prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie rodziny.

Cele szczegółowe:

1)Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.

a)   zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom

b)   zapewnienie dzieciom wypoczynku 

c)   objęcie pomocą materialną uczniów przyznawaną w formie stypendiów socjalnych

d)   objęcie dożywianiem potrzebujących dzieci

e)   współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

2)Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji

oraz rozwiązywanie już istniejących.

a)   zapewnienie opieki asystenta rodziny rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

b)   umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych asystentów rodziny

c)   informowanie o miejscach w których można uzyskać poradnictwo specjalistyczne 

d)   umożliwienie dostępu do aktywizacji zawodowej i społecznej poprzez udział członków rodziny w  projekcie systemowym „ EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE JANOWIEC” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu współfinansowanym z EFS POKL.

e)   monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia terapii przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych

f)   umożliwienie funkcjonowania na terenie gminy rodzin wspierających oraz finansowanie szkoleń dla tych rodzin

g)   finansowanie kosztów pomocy, o której mowa w art. 29 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierającej

h)   monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych wychowawczo, w których występują problemy przemocy, uzależnień lub długotrwała choroba

 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu. 

 

Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładane w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Programu, sporządzanego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań.

Kierownik GOPS zaprasza

Marzanna Pakuła

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.